نمایش 1–24 از 80 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

مقاومت 33 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 33 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 330 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 330 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 300K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 300K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 3.9M اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 3.9M اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 3.9K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 3.9K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 3.9 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 3.9 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 3.3M اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 3.3M اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 3.3K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 3.3K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 3.3 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 3.3 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 2K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 2K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 27K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 27K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 270K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 270K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 27 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 27 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 270 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 270 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 22K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 22K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 220K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 220K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 22 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 22 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 220 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 220 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 20K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 20K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 200K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 200K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 20 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 20 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 2.7M اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 2.7M اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 2.7K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 2.7K اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir

مقاومت 2.7 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی

10,000 ریال
مقاومت SMD با مقدار 2.7 اهم سایز 0805 بسته 10 عددی در فروشگاه دریا الکترونیک www.Daryaelec.ir